چسب پرسلان و گرانیت

 • ظاهر محصول: پودر سفید
 • بسته بندی: کيسه 20 کيلوگرمی
 • نسبت مخلوط: 20 کیلوگرم پودر در حدود 6 ليتر آب
 • ميزان مصرف: 3 تا 4 کیلوگرم بر متر مربع
 • مدت قابل استفاده بعد از ترکيب با آب: 3 ساعت
 • دمای محيط در هنگام اجرا: 5+ تا 35 +
 • پايداری حرارتی: 15 – تا 70 +
 • زمان بهره برداری: 24 تا 48 ساعت
 • اجراي بندکشی: 24 – 48 ساعت
 • ضخامت قابل اجرا: 2 تا 5 ميليمتر
 • مدت زمان تنظیم و جابجايی کاشی: 30 دقيقه

چسب کاشی و سرامیک

 • ظاهر محصول: پودر سفید
 • بسته بندی: کيسه 20 کيلوگرمی
 • نسبت مخلوط: 20 کیلوگرم پودر در حدود 6 ليتر آب
 • ميزان مصرف: 3 تا 4 کیلوگرم بر متر مربع
 • مدت قابل استفاده بعد از ترکيب با آب: 3 ساعت
 • دمای محيط در هنگام اجرا: 5+ تا 35 +
 • پايداری حرارتی: 15 – تا 70 +
 • زمان بهره برداری: 24 تا 48 ساعت
 • اجراي بندکشی: 24 – 48 ساعت
 • ضخامت قابل اجرا: 2 تا 5 ميليمتر
 • مدت زمان تنظیم و جابجايی کاشی: 30 دقيقه
فهرست
Call Now Button